Yakında...Yakında...Yakında...Ana sayfaSite haritası

 
English Deutsch      
Drop Down Menu
HASAN TAHSİN TAVUKÇUOĞLU ATACAN VII. MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ
27 Mayıs 2018 Pazar günü yapılacak olan Şenliğimize katılım formları ve katılım şartlarına ulaşmak için tıklayınız...

SMS ve EPOSTA için izninizi istiyoruz...
Etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız SMS ve EPOSTA gönderimi için Bize izin verin...


Neden ATACAN ?
eTwinning ?
GEMS
Basında ATACAN
E-bülten
Ziyaretçi Defteri
İnsan Kaynakları
İletişim

Sıfır riskli En Güvenilir Kurumlardan biriyiz.

 
  TÜRKÇE BÖLÜMÜ
Edebiyat Zümresi’nin Türkçe, Dil- Anlatım ve Türk Edebiyatı dersleri için belirlediği hareket noktası, ilköğretim okullarını bitirerek liseye geçen öğrencilerin insanlarla iletişimde dil becerilerini geliştirmek; ortak millî kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun temel değer hükümlerini öğretip benimsetmektir.

Bu nedenle, söz konusu derslerde öğrencilerin karşılaştıkları metinleri severek okuma; onları anlayıp yorumlayabilme; anladıklarını, duygu ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade edebilme becerilerini kazanmaları; kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanımaları ve özümsemeleri; Türk dilinin kurallı, zengin, üretken ve tarihî geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuuruna ulaşmaları ana hedefimizi oluşturmaktadır.

Belirlenen hedefe ulaşmak için zümre öğretmenlerince ortak tutumlar sergilenmektedir. Bu bağlamda:

 • Öğrencilerin dili kullanma düzeyleri, ilgi ve istek durumları ile çevrenin kültür düzeyi belirlenmektedir.
   
 • Dil bilincinin, okumak ve okuduklarını anlamlandırmakla oluştuğu göz önünde bulundurulduğundan, dil bilincinin ve kazanımların beceriye dönüştürülebilmesi için
  öğrencilere okuduklarını, gördüklerini ve yaşadıklarından çıkardıklarını kendi cümleleriyle ifade edebilme becerisi kazandırılmaktadır.
   
 • Metinlerden hareketle yaptırılan uygulamalarla, dil birimlerinin bir ileti etrafında daha geniş ve üst seviyede yeni bir anlam birimini nasıl ve niçin oluşturduğu öğrencilere sezdirilmektedir.
   
 • Ders işlenişi sırasında soyut bilgiler verme, anlatımla ilgili tavsiyelerde bulunma yerine; metinlerden hareketle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında becerilerini geliştirerek Türkçenin özelliklerini kavramaları; bu alandaki kişisel uygulamalarıyla dili her düzeyde doğru ve güzel kullanabilme zevki ve alışkanlığı kazanmaları sağlanmaktadır.
   
 • Öğrencilerin etkinliklere aktif olarak katılımlarını arttırmaya yönelik yöntem ve teknikler (soru-cevap, sunum, okuma-anlatma, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme vb.) uygulanmaktadır.
   
 • Öğrencilere dil becerisinin bir ihtiyaç olduğu benimsetilmektedir.
   
 • Öğrencilerin Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta özümseyerek bunların sürekliliği için çalışma bilinci geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
   
 • Öğrencilere dilin zevkini ve mantığını öğretmek amacıyla çeşitli metin örnekleri
  üzerinde çalışmalar yaptırılmakta, bireysel çalışma ve grup çalışmasının yöntemlerini kavramaları sağlanmaktadır.
   
 • Programın uygulanması sürecinde, sınıf dinamizminin bir gereği olarak, bireysel farklılık ve çeşitlilikler göz önünde bulundurulmaktadır.
   
 • Konular basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora giden bir
  sırada ele alınmaktadır.
   
 • Öğrencilerin, okuma zevk ve alışkanlığını kazanabilmeleri için her dönemde
  seviyelerine uygun kitapları okumaları, incelemeleri ve arkadaşlarına tanıtmaları
  desteklenmektedir.
   
 • Konulara paralel olarak ders işlenişinde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları olan eğitim araç ve gereçlerinden ( video, belgesel, sunum, akıllı tahta, CD vb.) yararlanılmaktadır.
   
 • Öğrencilerin sorumluluk bilincinin ve empati yeteneğinin gelişmesi için “Öğrencim Öğretmenim Oldu” etkinlikleri düzenlenmektedir.
   
 • Her bir ünitede belirlenen kazanımlar, diğer ünitelerde yeri geldikçe ve ders bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek pekiştirilmekte ve ünite sonlarında konu kavrama testleri yapılarak öğrencilerin kavrama düzeyi takip edilmektedir.
   
 • Öğrencilerin gerek sözlü gerekse yazılı anlatımlarda imla, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmelerine özen gösterilmektedir.
   
 • Öğrencilerin, Türk Edebiyatı’nın dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerini ve önemini kavramasına imkân ve zemin hazırlamaya özen gösterilmektedir.
   
 • Öğrencilerin özgüven kazanmaları ve topluluk önünde kendilerini ifade yeteneklerini geliştirmek adına okul bünyesinde “Münazara Turnuvası” düzenlenmekte ve yapılan çalışmalar hazırlıksız konuşma teknikleriyle de desteklenmektedir.

 • Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, hür ve sitemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, sentez ve oluşturma gücü kazandırılmaktadır.
   
 • Türk ve Dünya Edebiyatı’na ve sanatına ait örnekleri tanımaları sağlanarak, öğrenciler ulusal ve evrensel değerlerle ilgili farkındalık kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimize tavsiye edilen kitap listesi için aşağıdaki dosya linkleri tıklayınız...

MS. Word formatı için tıklayınız
Acrobat Reader formatı için tıklayınız.


YABANCI DİLLER BÖLÜMÜÖzel Atacan Eğitim Kurumları, her zaman yaratıcı düşünceyi destekleyen, özgüvenli, modern ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin anadilimiz dışında yabancı bir dil edinmelerini sağlamak ve bu dili edinirken bir takım becerileri de geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Öğrenci merkezli eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen yabancı diller zümresi olarak hedefimiz; öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak, öğrencilerimize İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini kazandırmak, yabancı dil bilmenin ayrıcalığını yaşatmak, yurtdışında eğitim görmeleri durumunda sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, dünyayı ve farklı bakış açılarını, farklı kültürleri daha iyi tanımalarını sağlamak, öğrendikleri yabancı dili yaşamın her alanında kullanabilmelerini sağlamaktır. Kurumumuzda öğrencilerimiz, yabancı dili bir ders değil bir yaşam biçimi olarak algılamakta ve daha aktif bir şekilde performanslarını en üst düzeyde kullanabilmeleri için yaratılan ortamlarda dil eğitimlerini sürdürmektedirler. Böylece öğrencilerimiz başarıyla mezun olup birer yetişkin olarak hayata atıldıklarında, yabancı dile olan ilgileri ve hobileri devam edecek, farklı diller öğrenme konusunda da girişimlerde bulunacaklardır.

Cambridge ESOL Sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrencilerimizin yıl içerisinde göstermiş oldukları performans ve ulaştıkları seviyeyi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla da resmileştirmek üzere dünya çapında en çok bilinen ve geçerliliği olan Cambridge Sınavları’na her sene katılmaktayız. Öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulayabildikleri dört temel beceriyi ölçen bu sınavlara (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, vb.) isteğe bağlı olarak katılabilmektedirler.

Atacan Ortaokulu'nda Yabancı Dil

5. ve 6. SINIFLARDA YABANCI DİLDE KUR SİSTEMİ

Küreselleşen  dünyada  yabancı dilleri etkin  kullanabilmek bir ayrıcalıktır. Kendilerini sözlü ve  yazılı olarak  rahatlıkla ifade eden, açık fikirli, bilgili, duyarlı, sorgulayan, düşünen öğrenciler yetiştirme  amacıyla  hazırlanan yoğun programımız  sayesinde  öğrencilerin, dili  bir  amaç değil araç  olarak  kullanmaları  sağlanmaktadır. Bunun için dil eğitiminde  bireyin kendini aşmasının önemi çerçevesinde 5. ve 6. sınıflarla  seviye  grupları  oluşturularak her  öğrencinin bulunduğu noktadan ileriye gitmesine olanak sağlanır. Eğitim ve Öğretim yılı başında, okulun açıldığı hafta  seviye gruplarını belirlemek için bir sınav  uygulanmaktadır. İngilizce, Main Course  ve  Reading   olmak  üzere iki  bölüm  halinde  her  seviye  grubunda  farklı   öğretmenler tarafından  işlenir. Derslerimiz  gerekli  teknolojik araç  ve  gereçlerle desteklenerek renklendirilmekte ve öğrencilerin  ilgisi sürekli kılınmaktadır.

Atacan'da yabancı dil eğitimi ile ilgili detaylı dosya için alttaki linkleri tıklayınız...

MS. Word formatı için tıklayınız
Acrobat Reader formatı için tıklayınız.


 MATEMATİK BÖLÜMÜ
Uygarlığın bir aracı olan matematik, çok yönlü bir bilim dalı olmasının yanı sıra hem bilim ve teknolojide hem de günlük yaşamda vazgeçilmez evrensel bir kültürdür.

Öğrencilerimize matematiği kullanarak hem günlük yaşamda, hem de meslek hayatında gerekli olan çözümleyebilme, iletişim kurabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları kazandırmayı amaçlıyoruz.
 


Okulumuzda eğlenceli matematik etkinlikleri düzenlenmekte, derslerde en ileri teknoloji kullanılarak, matematik konuları yaşamın bir parçası haline getirilmekte, ezberci olmayan, düşünen ve yorumlayabilen bireyler yetiştirebilecek bir eğitim modeli uygulanmaktadır.Bu model kapsamında konu bitiminde sınıf içi test uygulamaları yapılmaktadır. Konu kavrama testleri uygulanmakta, öğrencilerimizin eksiklikleri ölçme değerlendirme raporları ile ortaya çıkarılarak sonucunda geri besleme çalışmaları yapılmaktadır. 12.sınıf öğrencilerine girecekleri YGS ve LYS’ ye yönelik matematik, geometri çalışma kitapçıkları hazırlanmakta öğrencilerin değişik tarzda soru çözmeleri sağlanmaktadır.


SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Sosyal bilimler bölümlerinden biri olan coğrafya dersinde amaç, öğrencilerimize çeşitli coğrafi olayların yeryüzünde ve Türkiye’de dağılışını, bu olayların canlılar üzerindeki etkilerini ve milli kaynakları koruma ve değerlendirmeyi öğretmektir.

Tarih derslerinde, amacımız insan topluluklarının siyasi örgütlenmelerini kendi aralarındaki ve diğer toplumlarla ilişkilerini, toplulukların meydana getirdikleri kültür ve uygarlık değerlerini araştırmak, incelemek ve bütün bunlardan günümüzde nasıl yararlanacağımızı öğrencilerimize aktarmaktır.

Felsefe derslerinin amacı ise, insanlık tarihinden günümüze miras kalan öğretileri kavratmak ve öğrencilerimizi bu öğretilerin temel kavramlarını bilen insanlar olarak yaşama hazırlamaktır.

Üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları için ayrı planlar uygulanır. Çalışmalar her öğrencinin bilgi düzeyini göz önünde bulunduracak şekilde yapılır.

Yapılan konu sonu testleri Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilir. Böylece her öğrencinin gelişim düzeyi izlenmiş olur. Bunun sonucunda gereken önlemler alınarak etüt çalışmalarına gidilir.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Fen bölümü, öğrencilere Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin temel kavramlarıyla düşünebilme yeteneğini kazandırır. Öğrencilerin derslere etkin katılımlarını, araştırmaya yönelik deneylerle görsel anlamda konuya egemen olmalarını ve edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilmelerini amaçlar.

En büyük idealimiz; yaptığı her çalışmayı ciddiye alan, proje üreten, canlı, dinamik, zamanını etkili kullanan öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, her yıl bilim şenliklerinde sergilenir.

Geçmiş yıllarda UNESCO Ödülü aldığımız Güney Akdeniz Projesi' ne (SEMEP) katılmaktayız.

Üniversite sınavlarına hazırlığıyla her konunun sonunda uygulanan testler Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilir. Böylece öğrencilerin gelişim düzeyleri düzenli olarak izlenilir.


UYGULAMALI DERSLER
Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Satranç derslerinin yanı sıra,  Halk Oyunları, Drama, Tiyatro Bale, Dans eğitimine önem veren kurumumuzun hedefi, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir.

Kurumumuz, "Sanat, insanın kendi insanlığını tanımasıdır." ve  “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısı severim” sözünden yola çıkarak, uygulamalı derslere özel bir önem verir.

 

MÜZİK
Hedeflediğimiz özellikler:

Müzik Eğitimi derslerimiz; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini,

Sınıf içi ve kulüp çalışmaları doğrultusunda bireysel ve grup olarak enstrüman eğitimi, ritm duygusunu pekiştirmeyi, kendi ritmini oluşturmayı,
 

Atatürk’ün sanata ve müziğe verdiği önemi anlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi,

Belirli gün ve haftalara uygun şarkıları koro bilinci doğrultusunda öğretmeyi hedefler.

 

Öğrencilerimize müzik alanında önemli kurum, kişi ve etkinliklerin tanıtımı amaçlanır. Bu amaçla canlı konserlere  gezi düzenlenir.

İnsan, toplum ve müzik ilişkileri üzerinde bilgilendirme amaçlanır. Söylediğimiz, dinlediğimiz müziklerin anlam ve kalitesi üzerinde durulur. Öğrencilerimizin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerde sergilemeleri ve sosyal yönlerinin de geliştirilmesi sağlanır.

Çok sesli müziği sevdirme çalışmaları yapılır.

Ses ve nefes ögeleri üzerinde durulur. Konuşurken ve şarkı söylerken diyaframı kullanılması için eğitim verilir.

 

 

Gezilerimiz

·        ZORLU CENTER: Notre Dame de Paris Müzikal

·        Fulya Sanat merkezi : İDSO  Senfoni Konseri

·        Süreyya Operası: Bale( Rossini Sevil Berberi Gezisi)

·        Fazıl SAY: Piyano Konseri

·        :İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Enstrüman Yapım Bölümüne Gezi

·        Marmara Ü. Müzik Bölümüne Gezi Ve Dinleti

·        Barış Manço Müzesine Gezi

Kadıköy Gençlik Ve Sanat Merkezine Gezi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Öğrenciler, Beden eğitimi derslerinde yal­nızca bedenlerini geliştirmeyi ve formda kal­mayı öğrenmezler; aynı zamanda başkalarıyla işbirliği yapmayı, kendi güçlü ve zayıf yönleri­ni tanımayı da öğrenirler. Öğrencilerimizi, yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri performans sporlarının yaşam kültürlerini onlara tanıtmak, çalışmalarımızın arasındadır.

 

Hedeflediğimiz özellikler

 

 • İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları,
 • Sosyal hayatında sergilenen olumlu ve çağdaş kişilik özelliklerin geliştirilmesi,
 • Serbest, rekreasyon ve yarışma amaçlı olarak fizik egzersizlerin uygulanması,
 • Çocukların ve gençlerin, harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve değerlendirilmesi,
 • Psikomotor becerilerini geliştirerek, spor, gösteri ve egzersiz çalışmalarına başarıyla katılmalarını sağlamak,
 • Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyeni, zararlı alışkanlıklardan korunmayı ve ilk yardım bilgilerini kavramak.

Akademik Çalışmalar

Öğrencilerde fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak,  beden eğitimi ve spor dersi müfredatında fiziksel etkinliklere katılım için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacı ile "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karne" Programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin boy kg ve esneklik ölçümleri yapılmaktadır.


Okul Takımlarımız
Ortaokul

Küçük Kız Voleybol

Yıldız Kız Voleybol

Küçük Erkek Basketbol
Yıldız Erkek Basketbol
Yıldızlar Korfbol

Lise
Genç Kız Voleybol

Genç Erkek Basketbol

Genç Erkek Futsal

Gençler Korfbol


Proje Gezilerimiz

·        Aslı Çakır Alptekin Atletizm

·        Dünya Oryantiring Günü Kapsamında Oryantiring

·        Uludağ Kayak Kampı

·        Doğa Yürüyüşü (Tracking)

·        Çanakkale

-         Anıtkabir

 

 

GÖRSEL SANATLAR

ORTAOKUL

“Resim bir akıl işidir.” Leonardo Da Vinci

Görsel sanatlar dersinin amacı; sanatçı yetiştirmek değil, sanatı seven bireyler yetiştirmektir.
Sanatı yaşamının bir parçası olarak gören, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştüren, tarihî ve kültürel değerlerimize duyarlı, bir sanat eseriyle karşılaşıldığında ona nasıl bakılması gerektiğini bilen, evrensel düşünceye sahip, sanattan tat alan, özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve üretken, eleştirel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, ölü-doğa,  tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj, sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, ambalaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar. Tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçemleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler.

Sanat tarihinin akımları ve genel kavramları, sanatçılarla çağdaş sanat akımları konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

 

LİSE

 

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir.  Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

 

 

 

Sanat tarihinin akımları ve genel kavramları, sanatçılarla çağdaş sanat akımları konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.


TEKNOLOJİ VE TASARIM

Teknoloji ve tasarım dersi; yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, çözümler üreten, düşüncelerini kurgulayan, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilere yeteneklerinin ve ilgilerinin farkına varmaları, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için uygun ortamlarda planlı çalışma ve işbirliği alışkanlıkları kazandırır. Teknolojinin olanakları yanında kil, ağaç, metal, plastik gibi her türlü malzeme kullanılarak yaratıcı ifade ve düşüncelerin üretilmesini ve hayata geçirilebilmesini hedefler.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgi teknolojileri, 21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere sahip, bilgiye çabuk ulaşabilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve bilgi üretmeyi hayatımızın vazgeçilmezleri arasına alan, grup çalışmalarına yatkın, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirerek bilgi çağını yakalayabilmede ve yaşamımızın her alanında vazgeçilmez bir araç olmuştur.

Bu teknolojilerden özellikle bilgisayarların, eğitim sürecindeki önemi çok büyüktür.

Gelişen bu teknolojiyi takip eden, yarının büyüklerini en iyi şekilde hazırlamayı hedef alan kurumumuzda amacımız; iyi birer bilgisayar okur yazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hakim olabilmeleri, yazılım ve donanım ile ilgili yeniliklere kolayca adapte olabilmeleri ve günlük yaşantılarında teknolojiden en üst düzeyde faydalanabilmeleridir. Çocuklarımızı multimedya desteği ile donatılmış olan laboratuvarımızda, yaş ve bilgi düzeylerine uygun, problem çözme, motivasyon, dikkat becerilerini geliştiren, etkin öğrenmeyi destekleyen, eğitimi eğlenceli kılarak temel konuları işleyen, düşündüren ve öğrenmeye motive eden ve günümüzde yaygın olarak kullanılan programların ( Bilgisayar Genel Bilgiler, Donanım, Yazılım, İşletim Sistemleri (Windows 7, Microsoft Office 2010 Uygulamaları, İnternet, Kodalama etkinlik çalışmaları, Grafik tasarımı, web tasarımı) eğitimi verilmektedir. Kelime işlem, e-tablolama, veri tabanı, sunum, grafik işleme, işletim sistemi kullanma, e-posta kullanma ile ilgili öğrencilerin yaş seviyelerine uygun bir şekilde programlarda, her yıl edindikleri  bilgilerinin ve becerilerinin üzerine yenilerini  eklenerek eğitim devam eder.

SATRANÇ
 

Satrancı öğretmek, yaygınlaştırmak ve satranç oynayarak öğrencilerin düşünme becerilerini ilerletmelerini sağlamayı amaçlarız.
Satranç içerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir.

Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Satranç sporcusu tüm satranç tahtasını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkânı bulur. Dolayısıyla kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler. Satranç dersleri algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekânın gelişimine katkıda bulunduğu noktasında birleşmektedir.

Okul Takımlarımız 

Ortaokul; Yıldız Kız-Erkek

Lise; Genç Kız-Erkek

 


HALK OYUNLARI
Özellikle ilköğretim birinci kademede, temelden verilen halk oyunları eğitiminde öğrencilerin bedensel ve mental gelişimi hedeflenir. Okulumuzda Halk oyunları eğitimi alan öğrenciler törenlerde, etkinliklerde, sene sonu gösterilerinde koreografiler hazırlanır ve sahnede yer alırlar.


 

DRAMA
 

Neden Drama?

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

• İletişim becerileri geliştirme

• Moral değerleri geliştirme

• Kendini tanıma

• Problem çözme becerilerini geliştirme

• Dil becerilerini geliştirme

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirme

• Dinleme becerilerini geliştirme

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

 

Lise kulüp çalışmalarımız,

 Sanatla İç İçe
 Tiyatro eğitiminin amacı, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak olmalıdır. Bu bağlamda eğitim, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek, hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edeceklerdir. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.


 

DANS

Hedefimiz öğrencilere temel bale hareket ve duruşlarını öğretmenin yanı sıra beden koordinasyonu kazandırmak, ritim duygusunu bedene aktarabilmek, alan kullanımı ve farkındalık kazandırmaktır. Yapılan çalışmaların çocuklarda motor hareketlerin gelişimini ve kas iskelet sistemindeki kuvvetlendirici etkisi de dikkate alınmaktadır. Hepsinden de önemlisi çocukların hayal güçlerinin gelişmesi ve mutlu olmalarıdır. Yıl içerisinde performans çalışmalarını resmi törenler ve yıl sonu gösterilerinde sergilemektedir.

 

 
   
 

Her Şey Sevgiyle Başlar...    

 

Özel Atacan Eğitim Kurumları Resmi Web Sitesi - 1989 © Tüm hakları saklıdır.
Bayar Cad. Cemil Akdoğan Sokak No: 3-5 Kozyatağı / KADIKÖY / İSTANBUL
e-posta : atacan@atacan.k12.tr   Tel : +90 216 410 77 80 (Pbx)
Gizlilik Sözleşmesi...