Ana sayfaSite haritası

 
English Deutsch
Drop Down Menu
İLKOKUL ve ANAOKULU VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
20 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

Sayın Velilerimiz;
Hem derslere girecek öğretmenlerimizle tanışabilmeniz, hem de 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında yapacağımız akademik çalışmalar ve genel işleyişle ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla 20 Eylül 2014 Cumartesi günü veli bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Anaokulu : 10.00 - 12.30
İlkokul : 11.00 - 13.30

Katılımınızı rica eder, duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Okul Yönetimi


ÖNEMLİ DUYURU
Sayın Velilerimiz,

Öğrencilerimizin; kıyafet, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını 20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 18.30'a kadar temin edebilir ve servis kayıtlarını yaptırabilirsiniz.
20 Eylül'e kadar ilgili reyonlarımız hafta içi de hizmet verecektir.

Neden ATACAN ?
Basında ATACAN
E-bülten
Ziyaretçi Defteri
İnsan Kaynakları
İletişim

Sıfır riskli En Güvenilir Kurumlardan biriyiz.

 
  TÜRKÇE BÖLÜMÜ
Edebiyat Zümresi’nin Türkçe, Dil- Anlatım ve Türk Edebiyatı dersleri için belirlediği hareket noktası, ilköğretim okullarını bitirerek liseye geçen öğrencilerin insanlarla iletişimde dil becerilerini geliştirmek; ortak millî kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun temel değer hükümlerini öğretip benimsetmektir.

Bu nedenle, söz konusu derslerde öğrencilerin karşılaştıkları metinleri severek okuma; onları anlayıp yorumlayabilme; anladıklarını, duygu ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade edebilme becerilerini kazanmaları; kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanımaları ve özümsemeleri; Türk dilinin kurallı, zengin, üretken ve tarihî geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuuruna ulaşmaları ana hedefimizi oluşturmaktadır.

Belirlenen hedefe ulaşmak için zümre öğretmenlerince ortak tutumlar sergilenmektedir. Bu bağlamda:

 • Öğrencilerin dili kullanma düzeyleri, ilgi ve istek durumları ile çevrenin kültür düzeyi belirlenmektedir.
   
 • Dil bilincinin, okumak ve okuduklarını anlamlandırmakla oluştuğu göz önünde bulundurulduğundan, dil bilincinin ve kazanımların beceriye dönüştürülebilmesi için
  öğrencilere okuduklarını, gördüklerini ve yaşadıklarından çıkardıklarını kendi cümleleriyle ifade edebilme becerisi kazandırılmaktadır.
   
 • Metinlerden hareketle yaptırılan uygulamalarla, dil birimlerinin bir ileti etrafında daha geniş ve üst seviyede yeni bir anlam birimini nasıl ve niçin oluşturduğu öğrencilere sezdirilmektedir.
   
 • Ders işlenişi sırasında soyut bilgiler verme, anlatımla ilgili tavsiyelerde bulunma yerine; metinlerden hareketle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında becerilerini geliştirerek Türkçenin özelliklerini kavramaları; bu alandaki kişisel uygulamalarıyla dili her düzeyde doğru ve güzel kullanabilme zevki ve alışkanlığı kazanmaları sağlanmaktadır.
   
 • Öğrencilerin etkinliklere aktif olarak katılımlarını arttırmaya yönelik yöntem ve teknikler (soru-cevap, sunum, okuma-anlatma, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme vb.) uygulanmaktadır.
   
 • Öğrencilere dil becerisinin bir ihtiyaç olduğu benimsetilmektedir.
   
 • Öğrencilerin Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta özümseyerek bunların sürekliliği için çalışma bilinci geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
   
 • Öğrencilere dilin zevkini ve mantığını öğretmek amacıyla çeşitli metin örnekleri
  üzerinde çalışmalar yaptırılmakta, bireysel çalışma ve grup çalışmasının yöntemlerini kavramaları sağlanmaktadır.
   
 • Programın uygulanması sürecinde, sınıf dinamizminin bir gereği olarak, bireysel farklılık ve çeşitlilikler göz önünde bulundurulmaktadır.
   
 • Konular basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora giden bir
  sırada ele alınmaktadır.
   
 • Öğrencilerin, okuma zevk ve alışkanlığını kazanabilmeleri için her dönemde
  seviyelerine uygun kitapları okumaları, incelemeleri ve arkadaşlarına tanıtmaları
  desteklenmektedir.
   
 • Konulara paralel olarak ders işlenişinde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları olan eğitim araç ve gereçlerinden ( video, belgesel, sunum, akıllı tahta, CD vb.) yararlanılmaktadır.
   
 • Öğrencilerin sorumluluk bilincinin ve empati yeteneğinin gelişmesi için “Öğrencim Öğretmenim Oldu” etkinlikleri düzenlenmektedir.
   
 • Her bir ünitede belirlenen kazanımlar, diğer ünitelerde yeri geldikçe ve ders bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek pekiştirilmekte ve ünite sonlarında konu kavrama testleri yapılarak öğrencilerin kavrama düzeyi takip edilmektedir.
   
 • Öğrencilerin gerek sözlü gerekse yazılı anlatımlarda imla, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmelerine özen gösterilmektedir.
   
 • Öğrencilerin, Türk Edebiyatı’nın dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerini ve önemini kavramasına imkân ve zemin hazırlamaya özen gösterilmektedir.
   
 • Öğrencilerin özgüven kazanmaları ve topluluk önünde kendilerini ifade yeteneklerini geliştirmek adına okul bünyesinde “Münazara Turnuvası” düzenlenmekte ve yapılan çalışmalar hazırlıksız konuşma teknikleriyle de desteklenmektedir.

 • Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, hür ve sitemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, sentez ve oluşturma gücü kazandırılmaktadır.
   
 • Türk ve Dünya Edebiyatı’na ve sanatına ait örnekleri tanımaları sağlanarak, öğrenciler ulusal ve evrensel değerlerle ilgili farkındalık kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimize tavsiye edilen kitap listesi için aşağıdaki dosya linkleri tıklayınız...

MS. Word formatı için tıklayınız
Acrobat Reader formatı için tıklayınız.


YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
Yabancı dil eğitimi, Özel Atacan Eğitim Kurumları’nda çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Öğrencilerimize anaokulundan lise mezuniyetine kadar her seviyede okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştiren, uluslararası standartlara uygun, geniş kapsamlı bir İngilizce programı uygulanmaktadır. İlköğretim sınıflarından başlatılarak verilen Almanca eğitimi, lise sınıflarında da sürdürülerek, öğrencilerimizin dil çeşitliliğinin yararlarının farkına varmaları sağlanmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin İngilizce ve Almancayı doğal ortamda ve yaşayarak öğrenmeleri, farklı insan ve kültürlere saygılı, hoşgörülü ve evrensel bir yaklaşım içinde olmalarıdır.

Hazırlık sınıfımız; bir yandan İngilizcenin en iyi şekilde öğretilmesi, diğer yandan ilköğretim sınıflarında verilen sayısal ve sözel dersleri içeren özel bir program uygulanması nedeniyle kaçırılmaz bir fırsattır. Kurumumuzun üç temel hedefinden biri, iyi bir yabancı dil eğitimi vermek olduğundan, öncelikle yabancı dili sevdirerek görsel ve işitsel yetilere dayanan yoğun bir İngilizce programı gerçekleştirilmektedir. Atacan Anadolu Lisesi öğrencilerinin, yabancı dilde projeler hazırlamaları da desteklenmekte, dil eğitimine katkıda bulunabilecek, çeşitli yarışmalar, müzikal oyunlar, şiir dinletileri, öykü yorumlama gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

Üniversitede yabancı dil bölümlerinde okumak isteyen öğrencilerimiz için test çalışmalarına öncelik veren bir sistemimiz mevcuttur. Öğrencilerimiz bu aşamada edebiyat çalışmaları ve yazım dersleriyle de desteklenir.

Atacan'da yabancı dil eğitimi ile ilgili detaylı dosya için alttaki linkleri tıklayınız...

MS. Word formatı için tıklayınız
Acrobat Reader formatı için tıklayınız.MATEMATİK BÖLÜMÜ
Uygarlığın bir aracı olan matematik, çok yönlü bir bilim dalı olmasının yanı sıra hem bilim ve teknolojide hem de günlük yaşamda vazgeçilmez evrensel bir kültürdür.

Öğrencilerimize matematiği kullanarak hem günlük yaşamda, hem de meslek hayatında gerekli olan çözümleyebilme, iletişim kurabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları kazandırmayı amaçlıyoruz.

Okulumuzda eğlenceli matematik etkinlikleri düzenlenmekte, derslerde en ileri teknoloji kullanılarak, matematik konuları yaşamın bir parçası haline getirilmekte, ezberci olmayan, düşünen ve yorumlayabilen bireyler yetiştirebilecek bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Bu model kapsamında konu bitiminde sınıf içi test uygulamaları yapılmaktadır. Konu kavrama testleri uygulanmakta, öğrencilerimizin eksiklikleri ölçme değerlendirme raporları ile ortaya çıkarılarak sonucunda geri besleme çalışmaları yapılmaktadır. 12.sınıf öğrencilerine girecekleri YGS ve LYS’ ye yönelik matematik, geometri çalışma kitapçıkları hazırlanmakta öğrencilerin değişik tarzda soru çözmeleri sağlanmaktadır.


SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ
Sosyal bilimler bölümlerinden biri olan coğrafya dersinde amaç, öğrencilerimize çeşitli coğrafi olayların yeryüzünde ve Türkiye’de dağılışını, bu olayların canlılar üzerindeki etkilerini ve milli kaynakları koruma ve değerlendirmeyi öğretmektir.

Tarih derslerinde, amacımız insan topluluklarının siyasi örgütlenmelerini kendi aralarındaki ve diğer toplumlarla ilişkilerini, toplulukların meydana getirdikleri kültür ve uygarlık değerlerini araştırmak, incelemek ve bütün bunlardan günümüzde nasıl yararlanacağımızı öğrencilerimize aktarmaktır.

Felsefe derslerinin amacı ise, insanlık tarihinden günümüze miras kalan öğretileri kavratmak ve öğrencilerimizi bu öğretilerin temel kavramlarını bilen insanlar olarak yaşama hazırlamaktır.

Üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları için ayrı planlar uygulanır. Çalışmalar her öğrencinin bilgi düzeyini göz önünde bulunduracak şekilde yapılır.

Yapılan konu sonu testleri Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilir. Böylece her öğrencinin gelişim düzeyi izlenmiş olur. Bunun sonucunda gereken önlemler alınarak etüt çalışmalarına gidilir.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Fen bölümü, öğrencilere Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin temel kavramlarıyla düşünebilme yeteneğini kazandırır. Öğrencilerin derslere etkin katılımlarını, araştırmaya yönelik deneylerle görsel anlamda konuya egemen olmalarını ve edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilmelerini amaçlar.

En büyük idealimiz; yaptığı her çalışmayı ciddiye alan, proje üreten, canlı, dinamik, zamanını etkili kullanan öğrenciler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, her yıl bilim şenliklerinde sergilenir.

Geçmiş yıllarda UNESCO Ödülü aldığımız Güney Akdeniz Projesi' ne (SEMEP) katılmaktayız.

Üniversite sınavlarına hazırlığıyla her konunun sonunda uygulanan testler Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilir. Böylece öğrencilerin gelişim düzeyleri düzenli olarak izlenilir.


UYGULAMALI DERSLER
Müzik, satranç, beden eğitimi, görsel sanatlar, halk oyunları, drama,  derslerinin yanı sıra, bale, folklor, step, modern dans eğitimine önem veren kurumumuzun hedefi, öğrencilerin sahip olduğu yetenekleri geliştirmektir.

Müzik eğitimi ( Ortaokul),

Hedeflediğimiz özellikler

- Müziğin yaşantımızdaki yeri ve önemini vurgulamak,

- Öğrencilerimize iyi bir müzik dinleyicisi olabilmeleri için çeşitli müzik kültürleri tanıtmak ve
  dinletmek

- Sınıf içi ve kulüp çalışmaları doğrultusunda bireysel ve grup olarak enstrüman eğitimi
  (melodika, orff çalgıları) vermek.

- Atatürk’ün sanata ve müziğe verdiği önemi anlayabilen öğrenciler yetiştirmek.

- Belirli gün ve haftalara uygun şarkıları koro bilinci doğrultusunda öğretmek.

Müzik eğitimi (Lise), Öğrencilerimizin; müzik yoluyla, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, gelişimlerinde olumlu etkisi olabilecek müzikleri dinleme alışkanlığını kazandırmak, evrensel müzik kültürünü tanıyan, sanata ve sanatçıya saygı duyan bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamaktır.

Satranç (Ortaokul),  Satrancı öğretmek, yaygınlaştırmak ve satranç oynayarak öğrencilerin düşünme becerilerini ilerletmelerini sağlamayı amaçlarız.

Satranç içerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir.

Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Satranç sporcusu tüm satranç tahtasını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkânı bulur. Dolayısıyla kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler. Satranç dersleri algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekânın gelişimine katkıda bulunduğu noktasında birleşmektedir.

Okul Takımlarımız  / Yıldız Kız-Erkek

Beden eğitimi ( Ortaokul), Çocuklar için, beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketleri geliştirmek ve bu yönde onları cesaretlendirmek amacı gü­dülür. Öğrenciler, beden eğitimi derslerinde yal­nızca bedenlerini geliştirmeyi ve formda kal­mayı öğrenmezler; aynı zamanda başkalarıyla işbirliği yapmayı, kendi güçlü ve zayıf yönleri­ni tanımayı da öğrenirler.

Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri performans sporlarının yaşam kültürlerini onlara tanıtmak çalışmalarımızın arasındadır.

Hedeflediğimiz özellikler

 • Vücudun uyumlu olarak büyümesi ve gelişmesi,
 • İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları,
 • Temel motorik becerilerin ve özelliklerin oluşturulması ,
 • Sosyal hayatında sergilenen olumlu ve çağdaş kişilik özelliklerin geliştirilmesi,
 • Serbest, rekreasyon ve yarışma amaçlı olarak fizik egzersizlerin uygulanması,
 • Çocukların ve gençlerin, harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve değerlendirilmesi,
 • İnsanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak,
 • Organizmanın çeşitli sistemlerin geliştirilmesi,
 • Oyun yoluyla psikolojik olarak rahatlık ve zihinsel dinlenme,
 • Psikomotor becerilerini geliştirerek, spor, gösteri ve egzersiz çalışmalarına başarıyla katılmalarını sağlamak,
 • Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyeni, zararlı alışkanlıklardan korunmayı ve ilk yardım bilgilerini kavramak.

Okul takımlarımız

Yıldız Kız Voleybol
Yıldız Erkek Basketbol
Yıldız Korfbol
Yıldız Kız,Erkek Satranç
Yıldız Yüzme

Beden eğitimi( Lise), kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.

Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri performans sporlarının yaşam kültürlerini onlara tanıtmak çalışmalarımızın arasındadır.

Okul Takımlarımız 

Genç Kız Voleybol
Genç Erkek Basketbol
Genç Yüzme
Genç Satranç

.
Görsel sanatlar (Ortaokul),
Görsel sanatlar ,sanatı yaşamının bir parçası olarak gören, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştüren, tarihî ve kültürel değerlerimize duyarlı, bir sanat eseriyle karşılaşıldığında ona nasıl bakılması gerektiğini bilen, evrensel düşünceye sahip, sanattan tat alan, özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve üretken, eleştirel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, ölü-doğa,  tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj, sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, asamblaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar. Sanat tarihinin akımları ve genel kavramları, sanatçılar, çağdaş sanat akımları konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Teknoloji ve Tasarım (Ortaokul), Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere pratik çözümler getirebilme, Kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyabilme, Yaratıcı gücünü kullanarak iş yapabilme, İşlerini arkadaşlarıyla işbirliği içinde yapabilme, Öğrendiklerini günlük hayatında kullanabilme, Proje ile ilgili araç ve gereçleri yerinde kullanabilme, Malzeme ve zamanı ekonomik olarak kullanabilme,Elindeki çeşitli kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilmelerini hedeflemektedir.

Görsel sanatlar (Lise), Görsel sanatlar dersinin amacı; sanatçı yetiştirmek değil, sanatı seven bireyler yetiştirmektir.
Öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçemleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler.


Halk oyunları, özellikle ilköğretim birinci kademede yoğun olarak verilen halk oyunları eğitiminde öğrencilerin bedensel ve mental gelişimi hedeflenir. Halk oyunları eğitimi alan öğrenciler törenlerde, etkinliklerde ve çeşitli festivallerde görev alırlar.

Kurumumuz, "Sanat, insanın kendi insanlığını tanımasıdır." sözünden yola çıkarak, uygulamalı derslere özel bir önem verir.

Drama ( Ortaokul),
drama oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır. Öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama yönteminde bütün duygu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini kullanarak anlatma vb. yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirir. Drama çocuğun utangaçlık, çekingenlik,vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesinde katkıda bulunur. Çocuk hayata ve olaylara eleştirel gözle bakmayı öğrenir. Drama gurupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Umut ve iyimserlik duyguları yaratır. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özelliklede tiyatroyu sevmesine de katkıda bulunur.


 

 
   
 

Her Şey Sevgiyle Başlar...    

 

Özel Atacan Eğitim Kurumları Resmi Web Sitesi - 1989 © Tüm hakları saklıdır.
Bayar Cad. Cemil Akdoğan Sokak No: 3-5 Kozyatağı / KADIKÖY / İSTANBUL
e-posta : atacan@atacan.k12.tr   Tel : +90 216 410 77 80 (Pbx)